peel
  • Balenie bezpečné a dôkladné, AKO VO VATIČKE :)

  • Ponúkame kvalitu, precíznosť a serióznosť

  • OBJEDNÁVKY a INFO cez email, FB, alebo telefonicky.

     

     

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podmienky ochrany osobných údajov
 

I. Základné ustanovenia
1. Správcom osobných údajov podľa čl.4 bod 7 mariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je:

Renáta Svajčíková - ADECO
Štefánikova 265/14
029 01 Námestovo
ičo: 40984036
dič: 1071203045
nie som platca DPH

(ďalej len správca)
Kontaktné údaje sú:
www.adeco.sk
Bernolákova 375/1 (Makyta-dvor)
029 01 Námestovo
tel.: 0948 46 47 48
email: adeco@adeco.sk

2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľskou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identigikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 *  plnenie zmluvy nedzi Vami a správcom podľa čl.6 ods.1 písm. b) GDPR
 * oprávený záujem správcu na poskytnutie priameho marketingu ( najmä      obchodných oznámení a newsletterov) , podľa čl.6 ods.1 písm. f) GDPR
*  Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu podľa čl.6 ods.1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods.2 zákona č.480/2004 Zb., o niektorých službách informačneh spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
* vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplácajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom;pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutie osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
* zasielanie obchodných oznámení a výkonávania ďalších marketingových aktivít
3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl.22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/la svoj súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov
1. Správca uchováva osobné údaje
* po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokoy od ukončenia zmluvného vzťahu).
* po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však po dobu 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávanie osobných údajov správcu osobné údaje vymaže

V. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
* právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl15 GDPR
* právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl.18 GDPR
* právo na vymazanie osobných údajov podľa čl.17 GDPR
* právo namietať proti spracovaniu podľa čl.21 GDPR a
* právo na prenosnosť údajov podľa čl.20 GDPR
* právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl.III týchto podmienok
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov
2. Správca prijal tevhnické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listovej podobe
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VII. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky cez internetový formulár, emailom, alebo telefonicky potvrdzuejete, že ste oboznámený/á s podmienkou ochrany osobných údajov, že ich v celom rozsahu prijímate. A zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov.